Transkripcia diel

  • Realizujeme prepisy originálnych diel do iných nástrojových obsadení so zachovaním ich umeleckých a formálnych parametrov
  • Pripravujeme klavírne výťahy z pôvodných partitúr diel
  • Spracujeme pôvodne diela do podoby, ktorá rešpektuje dispozície začínajúcich umelcov (napr. žiaci ZUŠ a pod.)
  • V prípade chránených diel zabezpečíme súhlas autora, alebo majiteľa autorských práv, na spracovanie a použitie diela podľa vašich potrieb

Tešíme na vzájomnú spoluprácu.

KONTAKT


SADZBA NÔT

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

TRANSKRIPCIA DIEL

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

TLAČ A VÄZBA