Sadzba nôt

  • Digitálna sadzba nôt s individuálnych prístupom k vaším požiadavkám, v profesionálnych notografických štandardoch a pravidlách notopisu
  • Profesionalita nášho tímu notografov a ich odbornosť sú zárukou porozumenia akéhokoľvek hudobnému textu, korektnej sadzby a správnosti notácie
  • Spracujeme akékoľvek predlohy so zachovaním všetkých grafických a zvukových parametrov diela – autograf, faksimile, ťažko čitateľné rukopisy, tlačené predlohy a pod.
  • Výstupy notosadzby podrobujeme niekoľkonásobnej vizuálnej aj zvukovej kontrole, čo nám umožňuje spoľahlivo odhaliť väčšinu prípadných chýb a nepresností
  • Zaručujeme 100% výsledok pri všetkých stupňoch náročnosti – od stredovekej notácie, cez jednohlasne a komorné sadzby, až po obsiahle orchestrálne partitúry a náročné grafické notácie
  • Okrem kvalitného printového výstupu vám spracovaný projekt dodáme aj v požadovanom digitálnom formáte:
    • Formáty pre ďalšie spracovanie (rozpis partov, extrakcia, korektúry, zvukový výstup, upgrade, konverzia a pod.): SIB, MUS, MID
    • Formáty pre šírenie diela a publikovanie (online distribúcia, internetová prezentácia, elektronická komunikácia, archivácia prostredníctvom digitálnych médií a pod): PDF, EPS, BMP, JPEG, TIFF, SVG, HTML, EPUB

Tešíme sa na spoluprácu

KONTAKT


SADZBA NÔT

OPERATÍVNA NOTOGRAFIA

NOTÁCIA Z NAHRÁVKY

TRANSKRIPCIA DIEL

NOTOGRAFICKÝ SERVIS

TLAČ A VÄZBA